Menu:
Załóż konto Inteligo

Inteligo: opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z § 74 Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo, w szczególności:

  1. opłaty za transakcje/operacje - są pobierane w momencie realizacji transakcji/operacji; jeżeli wykonanie transakcji powoduje blokadę środków na rachunku, blokowana kwota transakcji jest powiększana o kwotę należnej prowizji.
  2. opłaty miesięczne naliczane są osobno dla każdego konta i pobierane z góry ostatniego dnia poprzedniego okresu miesięcznego za każdy rozpoczęty następny okres miesięczny; okres miesięczny liczony jest od daty otwarcia rachunku głównego.
  3. opłaty miesięczne pobierane są jedynie z rachunków Klientów aktywnych; przez Klienta aktywnego należy rozumieć posiadacza konta, którego średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny było większe od 0 PLN lub któremu został przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 21 "Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo".
  4. opłata za prowadzenie konta jest pobierana w zależności od wysokości średniego miesięcznego salda na wszystkich rachunkach konta za poprzedni okres miesięczny, z wyłączeniem przypadku, kiedy Klientowi został przyznany produkt kredytowy w ramach Konta Inteligo, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 21 "Ogólnych warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo".

Pobierz szczegółową tabelę opłat i prowizji dla konta prywatnego.

Strona AgencjaPKO.pl nie jest w żaden sposób związana z bankiem PKO BP S.A.       FireFox!